ZESTECH CHÍNH HÃNG

ZX10 - Bản Tiêu Chuẩn        Giá: 7.900.000₫

ZX10 - Bản Cao Cấp        Giá: 10.900.000₫

ZX10 - Bản Giới Hạn        Giá: 13.900.000₫

ZX10+ - Bản Tiêu Chuẩn        Giá: 13.900.000₫

ZX10+ - Bản Cao Cấpn        Giá: 15.900.000₫

ZX10+ - Bản Tiêu Chuẩn        Giá: 18.900.000₫